Dịch vụ VPass

I. GIÁO DỤC 

1. Học phí
-  Người có thẩm quyền/ủy quyền của trường tạo điểm thu học phí.
VD: Trường THCS Đại Đồng; Học phí học kỳ 1 (2023 - 2024).
-  Học sinh dùng dùng “khuôn mặt đã lưu” trên máy chủ đơn vị để nộp học phí hoặc sử dụng phương thức chạm thẻ hoặc nhập số CVV, xác thực mặt để tự nộp học phí.


2. Điểm danh
 - Người có thẩm quyền có quyền tạo điểm định danh, chạm thẻ để thêm danh sách học sinh cho từng lớp, khối học. 
 - Tại mỗi trường học, học sinh đến các điểm định danh theo khối để điểm danh trước khi vào lớp học. Học sinh dùng “khuôn mặt đã lưu” trên máy chủ đơn vị để điểm danh hoặc sử dụng phương thức chạm thẻ hoặc nhập số CVV, xác thực mặt để điểm danh. 
Ví dụ: Trường THCS Đại Đồng có các điểm định danh “ Khối lớp 6”, “Khối lớp 7”, “Khối lớp 8”, “Khối lớp 9”


3. Thông tin cá nhân
Hồ sơ thông tin cá nhân của từng học sinh và giáo viên trong trường được cập nhật trên thư viện và phân quyền cho giáo viên và học sinh xem thông tin, bao gồm: 
+ Thông tin cá nhân: Ảnh cá nhân, Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, chức vụ...
+ Kết quả học tập của học sinh: Điểm thi, điểm tổng kết qua các năm, bằng tốt nghiệp, học bạ...


4. Thông tin nhóm
Giáo viên/ người có thẩm quyển quản lý, lưu trữ thông tin chung về các tổ, lớp, khối học trong trường học.
 + Người có quyền Tạo/duyệt/xem thời khóa biểu và phân quyền xem cho học sinh theo từng lớp học. Ví dụ: “Học sinh lớp 6A” trường THCS Đại Đồng chỉ được xem thời khóa biểu của “Lớp 6A” 
+ Hệ thống thông báo cho cộng đồng học sinh, giáo viên trong trường học.


5. Thư viện
+ Trường học lưu trữ các Tệp (folder), File giáo án của giáo viên, sách giáo khoa cho học sinh theo từng khối học tại trường.
+ Lưu trữ thêm sách mẫu và tài liệu tham khảo bổ trợ cho học tập của học sinh.

 

6. Gửi xe: Gửi xe cho CBNV và Học sinh
- Người có thẩm quyền có quyền tạo điểm gửi xe tại bãi gửi xe của trường học
- Học sinh/Giáo viên khi ra vào:

+ Quét QR điểm định danh và xác thực mặt để qua cửa 

+ Dùng khuôn mặt đã lưu để ra vào

+ Chạm thẻ hoặc nhập số CVV, xác thực mặt để qua cửa.

 

7. Tra cứu, thống kê, báo cáo: 
Báo cáo thống kê giao dịch tài chính, điểm danh theo từng khối lớp Lớp, Khối, Trường của các dịch vụ trong trường.
-    Tra cứu: theo tên học sinh, số điện thoại, số thẻ, biển số xe, thời gian ra vào tại trường học
-    Thống kê: Theo các tiêu chí của trường học

Ví dụ: Thống kê học sinh đã nộp học phí, chưa nộp học phí “Khối 10”, “Khối 11”

 

II. BỆNH VIỆN

Đang cập nhật...