Tạo QR

Xem Trước

Tải về
Tải về

Nhập thông tin

Loại QR
Loại ví
Số ví
Tên QR
Số tiền

Thông tin hiển thị

Ảnh nền
hoặc tải ảnh lên
Tiêu đề
Nội dung
Logo/nhãn hiệu
Mã xác thực
15383
6 số Token